Printer's Proof - Fine Art Printing & Publishing


Terms & Conditions

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1.ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle produkter og ydelser leveret af Printer’s Proof Editions, CVR- nummer 35134476, (”PRINTER’S PROOF”).


2. AFTALEGRUNDLAG

2.1  Betingelserne udgør sammen med PRINTER’S PROOF’s eventuelle tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om PRINTER’S PROOF’s salg og levering af ydelser og produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens eventuelle indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til PRINTER’S PROOF udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2  Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.


3. YDELSER OG PRODUKTER

3.1 PRINTER’S PROOF leverer trykkeriydelser samt specialfremstillede og færdigproducerede produkter til erhvervsdrivende og private.


4. PRISER OG BETALING

4.1  Alle priser er angivet eksklusive moms og eksklusive eventuelle fragtomkostninger, gebyrer, afgifter, skatter og lignende.

4.2  PRINTER’S PROOF forbeholder sig ret til at regulere sine priser i henhold til sædvanlig inflationsregulering eller i tilfælde af stigning i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller lignende omkostninger knyttet til produktionen.

4.3  Betaling for færdigproducerede produkter finder som udgangspunkt sted kontant ved levering.

4.4  Ved køb af specialfremstillede produkter, betales halvdelen af købesummen kontant inden påbegyndelse af arbejdet og den resterende halvdel kontant ved levering.

4.5  Ved betaling efter regning er betalingsbetingelserne 8 dage fra fakturadato.


5. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

5.1  PRINTER’S PROOF’s tilbud er gældende i 10 dage fra afgivelse, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er PRINTER’S PROOF i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for PRINTER’S PROOF uden PRINTER’S PROOF’s udtrykkelige accept.

5.2  Kunden og PRINTER’S PROOF aftaler ordrer på trykkeriydelser og specialfremstillinger skriftligt, eksempelvis pr. mail. En ordre skal som minimum indeholde beskrivelse af det bestilte.

5.3  Efter modtagelse af ordre bekræfter PRINTER’S PROOF snarest muligt den pågældende ordre eller kontakter kunden for yderligere informationer hvis nødvendigt. Bekræftelse af ordrer indeholder sædvanligvis meddelelse om forventet leveringstid og skal afgives skriftligt for at være bindende for PRINTER’S PROOF.

5.4  Kunden kan ændre eller annullere en afgivet ordre på trykkeriydelser og specialfremstillinger indtil PRINTER’S PROOF påbegynder behandling af den pågældende ordre. Ordrer kan herefter ikke ændres eller annulleres.

5.5  PRINTER’S PROOF orienterer kunden senest fem dage før behandling af ordren påbegyndes.

5.6  Hvis PRINTER’S PROOF’s bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden skriftligt meddele dette til PRINTER’S PROOF senest 3 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.


6.FORTRYDELSESRET

6.1  For forbrugeres køb af færdigproducerede produkter på internettet eller via anden fjernkommunikation gælder 14 dages fortrydelsesret.

6.2  Fortrydelsesretten gælder ikke ved forbrugeres køb af specialfremstillede produkter samt trykkeriydelser.

6.3  For erhvervsdrivendes køb gælder ingen fortrydelsesret.


7. LEVERING

7.1  PRINTER’S PROOF bestræber sig på at levere trykkeriydelser og produkter inden for den forventede leveringstid. PRINTER’S PROOF har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2  Kunden skal ved modtagelse undersøge de leverede produkter. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal dette straks meddeles skriftligt til PRINTER’S PROOF. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til PRINTER’S PROOF, kan denne ikke senere påberåbes.


8. FORSINKET LEVERING

8.1  Hvis PRINTER’S PROOF forventer en forsinkelse i leveringen informerer PRINTER’S PROOF snarest kunden herom og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt ny forventet leveringstid.

8.2  PRINTER’S PROOF er ikke ansvarlig for forsinkelser i forhold til oplyst forventet leveringstid, men alene for væsentlig forsinkelse (minimum 14 dage) i forhold til udtrykkeligt aftalt fast leveringstid.

8.3  Uanset punkt 8.2 er PRINTER’S PROOF aldrig ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold hos kunden, hos PRINTER’S PROOF’s leverandører eller øvrige forhold uden for PRINTER’S PROOF’s kontrol.


9. FORSINKET BETALING

9.1  Ved kundens forsinkede betaling er PRINTER’S PROOF berettiget til at tilbageholde kundens produkter indtil betaling sker.

9.2  PRINTER’S PROOF er berettiget til at forrente det forfaldne beløb med 2 % pr. måned fra forfald til betaling sker.


10. EJENDOMSFORBEHOLD

10.1 PRINTER’S PROOF forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til de solgte produkter, indtil købesummen og de med produkternes levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som måtte være afholdt af PRINTER’S PROOF på kundens vegne, er betalt af kunden.


11. ERSTATNING

11.1  PRINTER’S PROOF’s erstatningsansvar over for kunden opgøres i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler.

11.2  PRINTER’S PROOF’s erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til værdien af den pågældende ordre.

11.3  PRINTER’S PROOF er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.


12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER M.M.

12.1  Ejendomsretten til designmateriale og andet forlæg, som kunden leverer til PRINTER’S PROOF til brug for udførelse af den pågældende ordre forbliver uændret.

12.2  PRINTER’S PROOF har ejendomsretten til samtlige materialer, værktøjer, forarbejder, metoder og lignende som PRINTER’S PROOF anvender eller udvikler som led i produktionen. Dette gælder uanset om kunden særskilt betaler for sådan anvendelse eller udvikling.

12.3  PRINTER’S PROOF er ikke ansvarlig for leverede trykkeriydelser eller produkters krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang PRINTER’S PROOF måtte blive mødt med påstand om leverede trykkeriydelser eller produkters krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde PRINTER’S PROOF for samtlige omkostninger forbundet hermed, herunder men ikke begrænset til advokatomkostninger og betaling af eventuel erstatning.


13. LOVVALG OG VÆRNETING

13.1  Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved de danske domstole.

 


Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest opdateret og gældende fra den 11. april 2016.